എണ്ണയുദ്ധങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം | Other Books

Book Details

എണ്ണയുദ്ധങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം
Author
| Andy Stern
Stock status
| In stock
Edition
| 1st Edition
Price
| ₹345
Page Count
| 339
Binding
| Paperback
ISBN Number
| 9789380081069
Dimensions
| 215 X 140 X 20 mm
Weight
| 366 gm
Published Year
| 2012

കല്‍ക്കരിയെ പകരം വെച്ച് കൊണ്ട് എണ്ണ പടിഞ്ഞാറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ധനമായതോടെ ലോകത്തെ രക്തരൂഷിത ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ കാരണമായി അത് മാറി. രണ്ട് ലോകയുദ്ധങ്കളിലും എണ്ണ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരുന്നു.സൂയസ് പ്രധിസന്ധി, ഇറാന്‍- ഇറാക്ക് യുദ്ധം, അന്കൊലയിലെ ( ankola ) സങ്കര്‍ഷം തുടങ്കിയ അന്ധാരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്കളിലെല്ലാം എണ്ണകമ്പനികള്‍ ഗൂഡമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. 2003 ല്‍ അമേരിക്ക  നടത്തിയ  ഇറാക്ക് അധിനിവേശത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം എണ്ണയായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവര്ക്കും വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു . 1920 മുതല്‍ എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ അവകാശം കയ്ക്കലാക്കുവാന്‍ ഭരണകൂടന്കളും ബഹുരാഷ്ട്രകുത്തകകളും സങ്കടിപ്പിച്ച സങ്കര്‍ഷന്കളുടെയും ഭീകരതയുടെയും അഴിമതിയുടെയും കഥകളിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നു

Sorry, no reviews added yet