ഖുർആൻ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ | Other Books

Book Details

ഖുർആൻ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ
Author
| Maulana Abul Kalam Azad
Stock status
| In stock
Edition
| 2
Price
| ₹120
Page Count
| 116
Binding
| Paperback
ISBN Number
| 9789380081564
Dimensions
| 210 x 140 x 5 mm
Weight
| 150 gm
Published Year
| 2016

മൌലാനാ അബുല്കലാം ആസാദിന്റെ വിവര്ത്തകനും സുഹൃത്തുമായിരുന്ന സയ്യിദ് അബ്ദുല്ലത്വീഫ് പൂര്ണമായും ആസാദിന്റെ ചിന്തകളെ അവലംബിച്ച് രചിച്ച് ആസാദിന്റെ അനുവാദത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണിപ്പോള് നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിലുള്ളത്. മലയാളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക വായനയുടെ ഭൂമികയില് ഖുര്ആനിക ദര്ശനങ്ങളുടെ ആഴമറിയിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങള് ധാരാളം വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുന്നത്

Sorry, no reviews added yet