പ്രാചീന മലബാര്‍ | Other Books

Book Details

പ്രാചീന മലബാര്‍
Author
| Dr.Shamsullah Khadiri
Stock status
| In stock
Edition
| 2nd Edition
Price
| ₹70
Page Count
| 79
Binding
| Paperback
ISBN Number
| 9789380081267
Dimensions
| 215 X 140 X 10 mm
Weight
| 102 gm
Published Year
| 2012

ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ദ്ര. ശംസുല്ല ഖാദിരി പുരാതന കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം അന്ന് ലഭ്യമായ നിരവധി രേഖകളെ അവലംബിച് അക്കദമികമായി പഠിച്ചു ഉര്‍ദുവില്‍ തയ്യാറാക്കി 1930-ല്‍ അലിഗടിലെ ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തില്‍ വെച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമാണിത്.പേര് മലബാര്‍ എന്നാണെങ്കിലും കന്യാകുമാരി മുതല്‍ കാസര്‍കോട് വരെയുള്ള  പഴയ കേരളമാണ് വിവക്ഷ.

Sorry, no reviews added yet