മതം മതത്തിനെതിരെ | Other Books

Book Details

മതം മതത്തിനെതിരെ
Author
| Dr. Ali Shariati
Stock status
| In stock
Edition
| 1st Edition
Price
| ₹46
Page Count
| 63
Binding
| Paperback
ISBN Number
| 8190388703
Dimensions
| 208 x 138 x 5 mm
Weight
| 82 gm
Published Year
| 2006

പ്രശസ്ത സാമൂഹിക ശാസ്ത്രകാരന്‍, ഇറാന്‍ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന്റെ താത്വികാചാരാന്യന്‍ , മതത്തിന്റെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ട് ധര്‍മന്കളെ അപഗ്രഥിച്ചു കൊണ്ട് ശരീഅതി എഴുപതുകളില്‍ നടത്തിയ രണ്ട് പ്രഭാഷനങ്കലാനിതില്‍ . മതവും മതനിഷേതവും തമ്മിലല്ല, മതവും മതവും തമ്മിലാണ് ചരിത്രത്തിലെന്നും ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ നടന്നിട്ടുള്ളത് - വര്‍ഗവിഭജനങ്കലെയും കഷ്ടപ്പാടുകളെയും സാധൂകരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുദൈവവാദവും, യാധാസ്ഥിധിക്കെതിരില്‍ നിലകൊള്ളുകയും മര്തിതരെയും ദരിദ്രരെയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എകദൈവവാദവും തമ്മില്‍. ആധുനിക ബുദ്ധിജീവികളിലും ഭൂരിഭാഗം മുസ്ലിമ്കളിലും ആഴത്തില്‍ വേരോടിയ ഒരു തെറ്റിധാരണ ഇവിടെ തകര്‍ന്നു വീഴുന്നു

Sorry, no reviews added yet