സച്ചാറിന്‍റെ കേരള പരിസരം | Other Books

Book Details

സച്ചാറിന്‍റെ കേരള പരിസരം
Author
| Ashraf Kadakkal
Stock status
| Out Of stock
Edition
| 1st Edition
Price
| ₹55
Page Count
| 104
Binding
| Paperback
ISBN Number
| 8190388797
Dimensions
| 210 X 140 X 10 mm
Weight
| 130 gm
Published Year
| 2007

ഇതൊരു സച്ചാര്‍ പുസ്തകമല്ല. അതിന്‍റെ നിഴലില്‍ കേരളത്തെ പരത്തുന്ന ഒരന്യേഷണശ്രമം മാത്രം. ഒപ്പം സച്ചാറിന്‍റെ കഥ കഴിയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധവും. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംകല്‍ പിന്നാകമല്ല എന്ന വാദം എത്ര കണ്ടു ശരിയാണ് ? മുസ്ലിം അവസ്ഥാപഠനങ്ങളുടെ പരിമിധി, ക്രീമിലെയര സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ അന്തര്‍ധാര എന്തു ?  ഇന്ത്യന്‍ ഭരണവര്‍ഗത്തിന്‍റെ വരേണ്യ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ വികസനമാതൃകയുടെ പരിമിതിയും, സച്ചാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ ലളിത സംക്ഷിപ്തം തുടങ്ങിയ ഗഹനമായ ലേഘനങ്ങളുടെ ഈ സമാഹാരം സച്ചാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ പ്രാധാന്യം പഠിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാറിന്‍റെ പതിനൊന്നംഗ സമിതി നിലവില്‍ വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സവിശേഷ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു.
 

Sorry, no reviews added yet